Про НУФ

Наша місія

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – посилення конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим завданням НУФ є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

Загальні засади

НУФ був заснований у 1999 році Національним банком України (31,25%), Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України (31,25%) та Німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) (37,5%) на паритетних засадах . Статутний капітал НУФ становить 16,36 млн. євро.

НУФ – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється між засновниками НУФ, а спрямовується на подальше кредитування ММСП. Такий статус НУФ визначений намірами урядових організацій Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів НУФ.

Керівництво

Колегіальним органом управління НУФ є його Наглядова Рада. Головою Наглядової Ради НУФ є Голова Національного банку України, а членами – уповноважені представники KfW та Міністерства фінансів України.

Вищою посадовою особою НУФ є Виконавчий директор НУФ, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє НУФ у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними установами та організаціями.

Державна установа “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва”, що підпорядковується Міністерству фінансів України, здійснює поточне управління (адміністрування) діяльністю НУФ відповідно до угоди про здійснення поточної діяльності НУФ, Статуту НУФ та відповідного рішення вищого органу управління НУФ.

Перелік фінансових послуг

Німецько-Український фонд надає фінансові кредити за рахунок власних коштів прийнятним банкам-партнерам для подальшого кредитування суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

Програми

Основним інструментом діяльності НУФ є кредитні програми. НУФ впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси ММСП через відібрані банки-партнери, які відповідають певним вимогам. Банки-партнери надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах НУФ.

Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та НУФ і охопити Програмами НУФ всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів НУФ.

Ліцензії та дозволи

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №2 від 05.07.2006, видана Національним банком України.

Стратегія

Стратегія подальшого розвитку НУФ, яка була прийнята його засновниками у 2010 році, визначає основнi напрямки розвитку НУФ удосконалення та розвиток діяльності НУФ, посилення його ролі в підтримці фінансування ММСП, включаючи:

  • покращення умов співробітництва з банками-партнерами;
  • покращення та розширення спектру кредитних продуктів для ММСП;
  • запровадження кредитування банків-партнерів та ММСП в національній валюті;
  • введення обмеження на процентні ставки для кінцевих позичальників;
  • запровадження вимог до спів-фінансування банками-партнерами за рахунок власних коштів Програм НУФ;
  • консультаційна підтримка для банків-партнерів;
  • залучення нових донорів;
  • вжиття заходів з просування діяльності НУФ;

Одними з найважливіших напрямків розвитку НУФ на сьогоднішній день є збільшення обсягів кредитних операцій НУФ в гривні та удосконалення умов кредитних продуктів для ММСП (включаючи обмеження максимальної процентної ставки за кредитами ММСП), що покликані підвищити привабливість та доступність кредитних ресурсів НУФ для ММСП.